CO2-7kg-oros

Галын хор /Унтраагуур/ CO2-10кг тэрэгтэй (Орос)

Product Description

Цельсийн -50 градусаас +60 градуст ажилна.